14/5 ม.10 ถนนภูเขียว - ชุมแพ  อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130